logo

NFURMAZION SUN LA PRUTEZION DI DAC PER SCULÉES Y SCULEIES

 

Chi ie pa respunsabl dl tratamënt di dac dai ite pra l juech da pesć sun la plata www.kennstdudeineheimat.it?  

 

Provinzia autonoma de Bulsan

Plaza Silvius-Magnago n. 1, Palaz provinziel 1,

39100, BULSAN

E-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it,
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it

 

Percie giapons’a vosc dac?

On de bujën de vosc dac per savëi sce ëis l dërt de tò pert al juech da pesć “Cunësces’a ti provinzia?” y avëi nsci la puscibltà de vëncer un di pesć a despusizion. Mé sce dajëis ju vosc inuem y cuinuem, la data de nasciuda y i dac de cuntat sarons boni de ve identifiché. A chësta maniera puderons cuntaté la sculées/sculeies che à venciù.

 

Dajons’a inant ti dac a zachei?

Sci, ala dites che ie unides nciariedes da nëus a traté vosc dac, ajache les à prugramà la plata web dl juech da pesć sun chëla che l vën tëut ite vosc dac.

Vosc dërc

 

  • Ëis l dërt de unì nfurmei sun vosc dac che on de vo.
  • Ëis l dërt de giapé na copia de vosc dac.
  • Ëis l dërt de damandé de cumedé nfurmazions eventualmënter faledes che on de vo.
  • Ëis l dërt de nes damandé de cancelé vosc dac o de limité l tratamënt mé per n valguni.
  • Ëis l dërt de nes damandé che nosc dac ne vënie nia tratei.

 

Sce ulëis ve nuzé de chisc dërc messëis scrì ora n formuler che pudëis ciarië ju dala plata dla Provinzia Autonoma de Bulsan:Dati ulteriori | Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. Oradechël pudëis prejenté na retlamazion al’autorità garanta per la prutezion di dac.

 

NFURMAZION SUN LA PRIVACY

 

Nfurmazions aldò dl art. 13 dl Regulamënt UE 2016/679 dl Parlamënt Europeich y dl Cunsëi dl 27 d’auril 2016

 

Titulera dl tratamënt di dac persunei ie la Provinzia autonoma de Bulsan, plaza Silvius Magnago 1, Palaz provinziel 1, 39100 Bulsan, e-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it

PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it

 

Respunsabl dla prutezion di dac (RPD): I dac de cuntat dl RPD dla Provinzia autonoma de Bulsan ie chisc: e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it

 

Fins dl tratamënt: I dac dai ju unirà elaburei dal personal autorisà dl’Aministrazion provinziela nce tla forma eletronica, per fins cunliei al juech da pesć “Cunësces’a ti provinzia?” aldò dl decret dl Presidënt dla Provinzia di 16 de merz 2020 n. 10. A cë dl tratamënt di dac ie l Diretëur/la Diretëura pro tempore dl’Ajentura Stampa y Comunicazion dla Provinzia. Dé ju i dac ie de bujën per la individuazion dla sculées/di sculeies che à venciù l juech.

 

Comunicazion y destinateres di dac: La dites nciariedes de prugramé la plata web y numinedes aldò dl art. 28 dl RGPD ie a cunescënza di dac. I dac de chëi che à venciù possa unì comunichei ala Fundazion Cassa dl Sparani che à metù a despusizion i pesć. I puderà nce unì comunichei ai furnidëures de manutenzion y gestion dl sistem nfurmatich dl’Aministrazion provinziela y/o dla plata Internet istituziunela y chël nce tla forma de cloud computing. L cloud provider Microsoft Italia Srl, che ti fej ala Provinzia l servisc Office365, se à mpenià n basa al cuntrat valëivl de ne trasferì nia i dac persunei ora dla Ue y di Paejes dl raion economich europeich (Norvegia, Islanda y Liechtenstein), zënza la garanzies adatedes preududes tla Pert V dl Regulamënt 2016/679. I sogec de dërt nunziei dessëura à la funzion de respunsabli esterns dl tratamënt di dac o opereia autonomamënter coche respunsabli ndependënc.

 

Trasferimënc di dac: L ne vën nia fat trasferimënc de dac persunei n plu te paejes terzi.

 

Defujion: Ti caji che la defujion di dac ie de bujën per ademplì ala ublianzes spezifiches de publizità preududes dal urdinamënt n forza, restel mpe la garanzies preududes da despusizions de lege per la prutezion di dac persunei che reverda la persona nteresseda.

 

Dureda: I dac unirà tenii su per l tëmp che ie de bujën per ademplì ala ublianzes de lege n forza tla materia de chëutes, cuntabltà, aministrazion y a uni moda nchin ala cuntlujion dl juech da pesć.

 

Pruzes dezijiunel automatisà: L tratamënt di dac ne se stiza nia sun n pruzes dezijiunel automatisà.

 

Dërc dl nteressà: N basa ala normativa n forza giapa la persona nteresseda te uni mumënt, fajan dumanda, l azes a si dac; sce la miena che i sibe falei o nia cumplec possela se damandé respetivamënter la cumedura o la ntegrazion; sce l ie la cundizions legales possela ënghe se paré che si dac vënie tratei o se damandé la cancelazion o la limitazion dl tratamënt. Te chësc ultimo cajo, a esclujion dla cunservazion, possa i dac persunei che ie oget de limitazion dl tratamënt, mé unì tratei cun l cunsëns dl damandënt/dla damandënta, per l eserzize giudiziel de n dërt dl Tituler, per la defendura di dërc de n terzo o per rejons de nteres publich de relevanza.

La dumanda ie a despusizion sun chësta plata web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp

 

Mesuns legai: Tl cajo che l ne vën nia dat na resposta tl tëmp de 30 dis dala prejentazion dla dumanda, ora che sce l ie na slungeda dl tëmp de 60 dis per gaujes dates dala cumplessità o l gran numer de dumandes, possa l nteressà/la mteresseda purté dant na retlamazion pra l’Autorità Garanta per la prutezion di dac o fé recurs pra l’autorità giurisdiziunela.

 

 

 

 

 

Top Arrow